Regnskapsutdrag for Steinvikholms len 1548 - 1559

Agle på Inderøy - Hovedsiden.
      

De påfølgende fire utklippene er hentet fra Riksarkivets utgivelse fra 1939, og er del av det bokholderi danskekongen fikk ført for Steinvikholmen len. Denne utgivelsen er trykt uten vaskeseddel, så man må bruke en god porsjon fantasi og logikk under tydingen av nedtegnelsene. For de lokalkjente er det lett å dra kjensel på gårdnavnene. Også navnene på oppsitterne bør være gjenkjennelige, men sier ikke stort annet enn hvem som satt på de enkelte gårdene på det aktuelle årstallet. I de orginale dokumentene er annenhver side avsluttet med en summering, uavhengig av hvor i registret siden blir avsluttet. Disse 'Suma amborum laterum' er enkelte steder utelatt, og enkelt-len er ført opp i sin helhet. Alle sidehenvisninger er til orginalene.

Kronens landskyld i 1549. Utdrag fra side 22, 23 og 24 - hele 'Jnderøynn och Bestans lenn'. Denne listen kan oppfattes som en Jordebok over Kron-godset i 1549. Her er Agle skyldsatt med to øre, eller 2/3 spann. Lenger ned på denne siden ser vi at Agle også var skyldsatt med to øre til 'Stiigtenn', dette er trolig erkebispesetet. Som vi ser er erkebiskopens eiendomsregister mange ganger større enn kongens, totalt hadde erkebiskopen hånd om en fjerdedel av all landskylda i Inn-Trøndelag. Vel 100 år senere er hele Agle skyldsatt med 5 øre til Bakke kloster. I første linje kommer gårdsnavnet og landskylda i spann og øre. I andre linje kommer navnet på oppsitteren, og hvordan bygselen ble gjort opp. Ta f.eks første gård : Andset gir en spann - Per betalte en vett malt. Som oftest ble skylda gjort opp med korn, malt, smør, mel, sau (ffaar) og storfe (slagtrnnødtt).

Ett slaktenaut hadde samme verdi som to spann (31 kg) smør. En sau eller ei geit vart verdsatt til et tredjedels spann smør eller en øre i landskyldrekninga, dvs. noe over 5 kg. Mjøl, malt og erter hadde samme verdi, en vett (111,1 kg) tilsvarte ett spann smør (ca. 15,5 kg) i verdirekninga. Det gikk 6 våg på en vett. "iiij vogr maltth" blir da fire våg malt, eller knapt 75 kg. Ett pund smør viser trolig til det gamle bismerpundet på 6 kg. I eldre kilder er tre pund likt en spann. Ett merke smør (mark) var trolig ca. 220g, det gikk 72 merker smør på en spann.

Anno dominj mdxlix
Kronnenns lanndskyld bock aff alle the leenn som nu legge thiill Stenuigholms slott

Kronnenns landskyll aff Jnderøynn och Bestans lenn

Anndsettrnn giiffuer ein spanndt
Peer b j wetth maltt

Viirstann giiffuer 1/2 ørre
Jacob b j wog maltth

Skiielffuenn g: ij spanndth
Anundt b j slagtrnnødtt

Barttnes giiffuer iiij ørre
Joenn b j ffaar j pund smør iiij vogr maltth

Reffuesaas g: 1/2 spannd
Gundr b j ffaar j wog miiell

Riing g: ein spannd
Bordt b j pundt smør iiij wogr maltth

Agledtt giiffuer thuo ørre
Joenn b j pund smør ij wogr maltth

Folstann giiffuer thuo ørre
Oluff b j ffaar 1/2 pundt smør j wog miiell

Giipliig g: 1/2 spanndth
Tostnn b j ffaar 1/2 pundt smør

Sanndt g: ein orre
Berswendt b j wogh maltth

Gossett g: 1/2 spanndth
Syuortth b 1/2 spannd smør

Retthnn g: ein spannd
Olwff b j ffaar iiij wogr maltth

Retthenn g: ein ørre
Eriick b j pundtt smør

Viisthnn g: ein orre
Torriis b 1/2 pundt smor j wog maltth

Hoffdiienn g: ein spanndth
Byrriigh b j spanndth smør

Moldhenn g: ein orre
Lauerens b j pundt smør

Rodmoldnn giiffuer ein orre
Anndor b j pund smør

Hyrstann giiffuer 1/2 ørre
Hocknn b 1/2 pundtt smør

Szetternn g: 1/2 spanndth
Peer b j pundt smor j wog miiell

Hattestadtt giiffuer eynn ørre
Olwff b j faar


Leidangen fra 1548, dette var en skatt som ingen slapp unna. Det hver enkelt gård ytet forteller en del om gårdenes innbyrdes verdi. Side 90 og 91 i sin helhet. 'Jnnderøynn leenn' går videre til og med side 96.

Anno dominij mdxlviij
Kronnenns leding aff alle Steuigholms leenn
Kronnenns ledinng aff Jnndherøyenn och Bestadenns lenn
Primo aff Jnnderøynn

Swendt paa Biiørcknn b j pundt smør ij vogher miell
Anund paa Biiørcknn b j pundt smor ij woghr miell
Jnngeborg paa Kroxhws b viij marck smør j wog miell
Henndriick paa Giierffnn b ij pundt smor iiij vogr miell
Oluff paa Fragnneberg b 1/2 spandt smor ij wogr miell
Anundt paa Skiielffuenn b j pundt smor ij wogr miell
Torre paa Hegstann b 1/2 pundt smor j wogge miell
Steynn paa Berriigghe b j pundt smør iij wogr miell
Jøsthnn paa Klepstann b ii1/2 pundt smor v wogr miiell
Otther paa Bartnnes b xvj mck. smør j wog miiell
Jognn paa Bartnnes b viij marck smor ij pundt miell
Gunder paa Bartnnes b 1/2 pundt smør j wogh miell
Olluff paa Bragstadth b ij pundt smor ij wogr mell
Oluff paa Hollnn b 1/2 pund smør ij pundt miiell
Jacob paa Hiiellnn b 1/2 pundt smor 1/2 wog miell
Oluff paa Hiiellnn b j pundt smør j pundt miiell
Giieffuall paa Manem b vj mck. smor ij pund miell
Jogenn paa Aglednn b xvj marck smør
Anund paa Hembrnn b 1/2 pundt smor j wogh miiell
Pouell paa Byenn b 1/2 pundt smor j wog mell
Annders paa Byenn b 1/2 pundth smor j wog miell
Niiels paa Byenn b 1/2 pundt smør j wog mell
Eriick paa Stornnes b: j vogh miiell
Mortthenn paa Skielffuaag b vj marck smor j pundt miell
Oluff paa Gagstadth b j pundt smør j wog mell
Annders paa Hustadt b 1/2 pundt smør j vogh miiell
Biiørnn paa Hudstadt b j pund smor j wogh miell
Oluff paa Berriigh b j pundt smor j wog miiell
Annders paa Hegaasnn b i wogge miiell
Thorphynndt paa Aassnn b 1/2 wogghe miell
Eriick paa Retthenn b viij marck smør
Joenn paa Rostaenn b j liispundth miiell
Aslack paa Krackaasnn b iiij marck smør
Peer paa Bøllnn b vj marck smør
Oluff paa Glymstadt b viij marck smør j pundth miell
Olluff paa Heyttestadnn b j wog miell
Arnne paa Skiemstadnn b j wogge miiell
Niiels paa Westuenn b j wog miell
Oluff paa Paduisth b j wogge miiell
Torriis paa Wiisthnn b viij marck smør
Maritthe paa Wiisthenn b 1/2 wogge mell
Jnngebret paa Jnnggaard b j wogge miiell
Jacop paa Wyrstann b 1/2 pundtth smør
Jffuer paa Katthraas b iiij marck smør
Syuordth paa Rodmoff b 1/2 wogge miiell
Oluff paa Eriickxaas b viij mck. smor
Pedr paa Fiierstann b vj marck smør 1/2 wogghe miiell
Peer paa Andsetthrn b vj mck. smør 1/2 wogge miell
Enngebrett paa Flodttassnn b ij pundt miell

Suma amborum laterum

smør 1/2x spanndth och x marck
miiell vii1/2 wetther och ii1/2 woghStiftens landskyld i 1549. Utdrag av sidene 155 - 159. Hele 'Jnderøynn leenn'

Anno Dominj mdxlix
Stiigtenns lanndskyld bock aff alle Stenuigholms leenn
Stiigthenns lanndskyll aff Jnnderøynn och Bestadenns leenn
Primo aff Jnderøynn

Grann giiffuer ij ørre
Hocken b j ffaar ij wogr miell

Gronnes giiffuer eynn ørre
Niels b j ffaar

Gronnes g: ij spanndth
Anders b j spandt smør  j wetth maltth

Skiieluagnn g: eynn ørre
Mortthenn b j ffaar

Hwstadt g: ij spandt ij ørre
Anders b v pundt smør j wetth maltth

Bargstadtt g: vj spanndtth
Oluff b j slagthrnodtt j span smør iij vetter maltth

Holnn g: eynn spanndth
Olwff b ij pund smør ij wogr maltth

Bartnnes giiffuer ij orre
Otthern b j pundt smør ij woger maltth

Barttnnes giiffuer ij orre
Gunder b j pundt smor ij wogr malttli

Vardalnn giiffuer v orre
Annders b ij pundtt smør v wogr maltth

Rugwll g: 1/2 orre myny end iij spanndt
Peer b  slacthrnødt 1/2 spand smør ij voger maltth

Rugull giiffuer iij spanndt
Peer b j slagtrnnodtt j wetth maltth

Hougnn giiffuer eynn ørre
Jogenn b j ffaar

Korrenn g: eynn spanndth
Byrriig b iij ffaar

Steynnstadt g: ij spanndth
Gudffasth b j spann smor j weth maltth

Folstann g: iij spanndt eyn ørre
Gurun b j slagtrnodt j pund smor j veth malth

Odstaenn g: 1/2 spanndt
Olwff b j ffaar j wog miiell

Berriigh g: eynn spanndth
Swenndt b 1/2 spanndt smor 1/2 wetth mallth

Berriig g: eynn spanndth
Annders b 1/2 spannd smor i wetth malht

Rodskyenn g: j spann ij orre
Bordth b j spannd smor iiij wogr maltth

Kledttnn g: eynn spanndt
Haluordtt b j spannd smør

Ødstaenn g: i1/2 spanndth
Tomes b ij ffaar v woggr maltth

Koonn g: iij spanndt j ørre
Jeppe b j slacthrnodt j pund smor j weth maltt

Salberriig g: iij spanndth
Erlanndt b j slagtrnødtt j ffaar j pund smør ij voger maltth

Salberiig g: iij spannd
Olwff b j ffaar ij pundt smør ij vetter maltt

Szwaruatth g: v orre
Annders b ij ffaar j wetth miiell

Hiiønn g: v spanndt j orre
Gunder b j slagtrnodt iiij pundt smør ij vetter maltth

Viickenn g: ij spanndth
Syuordth b j slacthrnnødtt

Aglednn giiffuer ij orre
Joenn b ij pundtt smør

Skiielffuenn giiffuer eyiin ørre
Anunnd b j pundtt smør

Norem g: j spand ij orre
Joenn b j spanndt smør ij faar

Veynnes giiffuer thuo orre
Enngebrett b ij ffaar

Sanndt giiffuer 1/2 ørre
Bersuenndt b j wogge maltth

Glymstadth g: ein spand j orre
Oluff b iij ffaar j pundt smør

Aassnn giiffuer eynn ørre
Thrundth b j ffaar

Rodfflonn giiffuer 1/2 ørre
Niiels b 1/2 pundth smør

Rorwycknn g: i1/2 spanndth
Annders b i1/2 wetther maltth

Hogberriig g: j spand ii1/2 ørre
Torriis b j ffaar ij pundt smor v wogr maltth

Hogstann g: eyn spand j ørre
Tosthnn b iiij wogr miiell och iiij woger maltth

Melhws giiffuer eynn ørre
Olwff b j pundth smør

Melhws giiffuer ij orre
Olwff b j ffaar j pundtt smør

Hegdalnn g: ij spanndt ij ørre
Tolleff b j slagthrnødtt iiij wogr maltth

Lerrenn giiffuer eynn ørre
Olwff b ij wogr maltth

Wanng g: ij spanndth
Annders b j slacthernnødtth

Vanngh g: eynn spand j ørre
Bordtt b j spandtt smor ij wogr maltth

Wanng g: ij spanndt j ørre
Peer b j slacthrnodtt j pundt smør

Gossenn g: eynn spandt j ørre
Syuortt b j ffaar j pundt smør iiij voger maltth

Vffzallnn giiffuer eynn j ørre
Eriiek b ij woggr maltth

Lygnstadt g: ein spand ij ørre
Lauerens b j ffaar j pundt smør j weth maltth

Lygnnstad g: ij spanndt
Lauerens b iij ffaar j wetth maltth

Trundstad g: iij spanndt
Lauerens b j slagtrnødt j wett maltth

Wlffsthann giiffuer eynn orre
Joenn b ij wogr rniiell

Vlffstadnn g: 1/2 spanndt
Gunder b 1/2 pundt smor ij wogr maltth

Kiiesbuenn g: eynn spanndt
Oluff b j ffaar 1/2 spand smor j wogh miell

Berriig giiffuer iij spand j ørre
Olwff b j slacthrnodt j ffaar j spand smør

Swnndnes g: vj spanndt
Torffynn b j slagthrnodtt iiij wetthr malttSkips-skattelista fra 1559, side 10 og 11 i sin helhet . Her er 'Ynderøn Yttherønn och Bestadz lenn' ført i lag, og strekker seg frem til og med side 30. Denne skattelista er en videreføring av den gamle leidangen, og omfatter alle, uavhengig av hvem man svarer bøksel til. Den første norske daleren ble preget i Gimsøy kloster utenfor Skien hvor det i årene 1543-1546 ble preget markstykker, åtteskillinger og skillinger. Til denne serien hører en sølvgylden fra 1546 som vi regner for å være den første norske daleren. Hvilken bytteverdi denne mynten hadde i 1559 mot smør og korn er usikkert. Vi må i alle fall regne med at oppsitterne betalte med varer.

Her epther følger thenn skiib skatt som mening bønder och almug y alle the lenn som nu liigger till kongens gaarden vdj Throndhiem, vdgaffue fran Michaelis anno 1557 och ind tiill, Michaellis anno 1559 len fran len epther regiisters liudelse:

   Beritthe paa Biørcken   b  j  daler
   Anundt paa Lyllebiørcken  b  j  daler
   Jonn paa Giørskue   b  j  daler
   Biørnn paa Giørskue   b  j  daler
   Christopher paa ibid.   b  j  daler
   Oluff paa Fratthenbergh   b  j  daler
   Oluff paa ibid.     b  j  daler
   Christopher paa Skelffuenn  b  j  daler
Legs mandt  Oluff paa Gangstadt   b  j  daler
   Arne paa Skelffuogenn   b  j  daler
   Peder paa Ledersgaarden  b  j  daler
   Eriiek paa Hegstadt   b  j  daler
   Siurdt paa Hegstaadt   b  j  daler
Legs mandt   Oluff paa Klepstaadt   b  j  daler
   Størcker paa Bergh   b  j  daler
Legs mandt   Otthor paa Berttnes   b  j  daler
   Jonn paa Berttnes   b  j  daler
   Amundt paa ibid.   b  j  daler
Legs mandt   Oge paa Brackstadt   b  j  daler
   Randj paa Brackstadt   b  j  daler
   Oluff paa Hielde   b  j  daler
   Niels paa Hielde   b  j  daler
   Torstenn paa Hielden   b  j  daler
Legs mandt   Gieffuoldt paa Manium   b  j  daler
   Wegor paa Eriicksaas   b  j  daler
   Oluff paa Agle     b  j  daler
   Jngebriigtt paa Hembrenn  b  j  daler
   Oluff paa Aalberge   b  j  daler
Legs mandt  Poffuild paa Grønnes   b  j  daler
   Anders paa Grønnes   b  j  daler
   Niels paa Grønnes   b  j  daler
   Eriick paa Skoernes   b  j  daler
   Lauridttz paa Huol   b  j  daler
   Oluff paa Sundt     b  j  daler
   Peder paa Sundt   b  j  daler
Legs mand  Peder paa Ruouold   b  j  daler
Legs mand  Oluff paa Rouuoldt   b  j  daler
   Oluff paa Hogge   b  j  daler
   Jonn paa ibid.     b  j  daler
   Michil paa Kurffuen   b  j  daler
   Oluff paa Lerdall   b  j  daler
   Siurdt paa Wygenn   b  j  daler
   Jonn paa Høe     b  j  daler
   Lauriidtz paa Suerffuen   b  j  daler
   Siurdt paa Ødstadt   b  j  daler
   Jngebriigtt paa Ødstadt   b  j  daler
Legs mandt  Johans paa Stenstaadt   b  j  daler
   Oluff paa Nordberg   b  j  daler
   Haagen paa Krockenn   b  j  daler
   Peder paa Hammer   b  j  daler
Legs mandt   Baardt paa Fuolstaadt    b   j  daler

Summa amborum laterum
daler   lj


The Linux counter Tilrettelagt for internett av
Jan Olav Agle
agle@start.no
Oppdatert mars 2006
The Gimp Quanta web-editor