Agle og husmannsplassene under folketellingene. Agle på Inderøy - Hovedsiden.

Disse tabellene er hentet fra Inderøy museums- og historielag og riksarkivets digitale databaser ved universitetetene i Bergen og Tromsø. De digitale registreringene har gode søkefunksjoner og er nyttig til å spore opp personer på de aktuelle årstallene. Tabellene er endret noe i formen, men innholdet er uendret. For senere studier kan denne siden lagres fra 'Fil'-menyen, under 'Lagre som'. Med en tekstbehandler kan den konverteres til dokumentformat, og evt. redigeres.

Digitalarkivet: 1801-telling for 1507 Inderøe.

Vi begynner i 1801 på Agle, i denne tellingen ble det ikke registrert buskap og åkerbruk. Vi ser at det var både taus og dreng i kosten, i alt er 12 personer registrert i tilknytning til gården. Jørgen Jørgenson og Berit var trolig det andre husmannsparet i det som senere ble småbruket 'Solheim' på eget bruksnummer. Dette er den eneste husmannsplassen som er bebodd i dag. Barnet Jørgen som her er 12 år ble i 1807 utkommandert til krigen mot Sverige. Han deltok i flere trefninger og fikk hederlig omtale og sersjant's grad.

  Amt Prestegjeld Sokn Gard
108 Tronhjem Inderøe Saxhoug Agle
  Førenamn Etternamn Hushaldstatus Alder Siv.st. Yrke Kj.
1680 Jørgen Pederssen Huusbonde 55 Bægge i første ægteskab Bonde og gaardbeboer M
1681 Dorothea Olsdtr Hans kone 49 Bægge i første ægteskab   K
1682 Lisbeth Jørgensdtr Deres børn 13     K
1683 Siri Jørgensdtr Deres børn 11     K
1684 Karen Jørgensdtr Deres børn 5     K
1685 Tørres Olssen Tjenestefolk 16 Ugift   M
1686 Ragnil Rasmusdtr Tjenestefolk 46 Ugift   K
1687 Jørgen Jørgenssen Mand 44 Bægge i første ægteskab Huusmand med jord M
1688 Berit Siversdtr Hans kone 42 Bægge i første ægteskab   K
1689 Jørgen Jørgenssen Deres børn 12     M
1690 Zacharias Jørgenssen Deres børn 6     M
1691 Berit Jørgensdtr Deres børn 5     K

Digitalarkivet: 1865-telling for 1729 Inderøen.

Her hopper vi til 1865, fremdeles på Agle. I denne tellingen er alle husmannsfamiliene, fem i tallet, registrert på egne skjema. Vi ser først på hovedbruket. Jørgen Christian Olson er trolig det eneste barnet som vokste opp etter Lisbet Jørgensdtr. og hennes ektemann Ole Jonson Vist (sønn av Jon Raade). 1865-tellingen er svært detaljert, med buskapstall og såmengder i tønner. Neste generasjon, Petter Andreas, er her 21 år og ugift. Det skulle gå ennå 15 år før han stiftet familie. Anton Johanneson, 18 år og ugift, er i kosten som dreng. Dette kan være en husmanns-sønn fra Sandåker'n. Ellers ser vi at det totalt er registrert hele 29 personer på Agle i 1865. Dette er bemerkelsesverdig, bruks-størrelsen tatt i betraktning. Dagens drift (100 da korn) utgjør bare 1/4 årsverk, mens man for 150 år siden greidde å fø nesten 30 mennesker på bruket!

  Distriknr Side Skoledistrikt Sogn Prestegjeld Mrkn. (sogn) Gardsnavn Mrkn. (gard) Overskrift
476 5 118 5te Saxhaug Inderøen ( 8de Kreds. ) Agle 265 1
  P.
nr
Hs-
hld.
Fornavn Etternavn Fam.-
status
Yrke Siv.
st.
Ald. Kj. Føde-
sted
Hest St.
kveg
Får Geit Svin Bygg Havre Potet
2787 1 1 Jørgen Christian Ols. Husfader Gaardbruger og Selveier g 52 m Inderøen 2 7 16 2 2 2 6 20
2788 2   Ingeborganna Pedersd. hans Kone   g 54 k Inderøen                
2789 3   Peter Andreas Jørgens. deres Søn hjælp. med Gaardsbruget ug 21 m Inderøen                
2790 4   John Peter Jørgens. deres Søn hjælp. med Gaardsbruget ug 19 m Inderøen                
2791 5   Anton Jørgens. deres Søn   ug 15 m Inderøen                
2792 6   Oline Jørgensd. deres Datter   ug 23 k Inderøen                
2793 7   Elise Jørgensd. deres Datter   ug 12 k Inderøen                
2794 8   Anton Johanness.   Tjenestekarl ug 18 m Inderøen                

Her har vi familien i Sandåker'n, denne plassen ligger nede ved sjøen, tett opp til grensen mot Vikan. I dag blir husmanns-stua brukt til fritidsbolig, og det er liv og røre på plassen hver sommer. Johannes Pederson Vikan var fra Galsøya, og dreiv med båtbygging som yrke. Han betalte plassleien i penger. Ta en titt på merknaden i 'Sykdom'-rubrikken...

  Distriknr Side Skoledistrikt Sogn Prestegjeld Merknad (sogn) Gardsnavn Overskrift
479 5 118 5te Saxhaug Inderøen ( 8de Kreds. ) Sandageren 1
  Pers.
nr.
Hus-
holdn.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Siv.
stand
Alder Kj. Fødested Sykd. Får Geit Svin Potet
2805 19 1 Johannes Peders. Husfad. Husmand med Jord og Baadsbygger g 44 m Inderøen   4 2 1 2 1/2
2806 20   Oline Jørgensd. hans Kone   g 45 k Inderøen          
2807 21   Johan Johanness. deres Søn uden Arbeide ug 19 m Inderøen fjantet        
2808 22   Serine Magrete Johannesd. deres Datter   ug 14 k Inderøen          
2809 23   Elise Janetta Johannesd. deres Datter   ug 11 k Inderøen          

Her har vi Elling Jørgenson og familien hans, han var sønn av Jørgen Jørgenson den yngre som banket svenskene 50 år tidligere og som var husmann i Jørn'plassen (Solheim i dag) fra sin fars død i 1830 og frem til like før folketellingen i 1865. Elling var barnebarn av den første Jørgen Jørgenson, og bror til Anne Jørgensdtr. som satt i Jørn'plassen i 1875. Denne plassen er kjent under flere navn, som oftest benevnes den som 'Elling-jalet', men er også kalt 'Vikanråa' og 'Aglemarka'. Plassen lå et steinkast øst for Jørn'plassen, litt høyere opp i terrenget. I 1985/86 ble det oppført en ny enebolig utskilt fra småbruket 'Solheim' ved de gamle hustuftene. Navnet 'Vikanråa' bekrefter at plassen lå opptil eindomsgrensen mot Vikan. Plassen ble ryddet av Elling rundt 1860, og fraflyttet i 1895. Om Elling er det sagt at han var en flink handsager, på sine gamle dager levde Elling og Grete hos en av sønnene i Beistad. Da han forlot Agle plukket han ned plass-husa og tok de med seg over fjorden.

  Distriknr Side Skoledistrikt Sogn Prestegjeld Merknad (sogn) Gardsnavn Overskrift
478 5 118 5te Saxhaug Inderøen ( 8de Kreds. ) Vikanraaen 1
  Pers.
nr.
Hus-
holdn.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Siv.
stand
Alder Kj. Fødested Får Geit Havre Potet
2800 14 1 Elling Jørgens. Husfader Husmand med Jord g 38 m Inderøen 3 1 1/2 3
2801 15   Grete Rasmusd. hans Kone   g 33 k Inderøen        
2802 16   Rafael Ellings. deres Søn   ug 11 m Inderøen        
2803 17   Kristian Ellings. deres Søn   ug 3 m Inderøen        
2804 18   Ragnhild Ellingsd. deres Datter   ug 7 k Inderøen        

Her har vi enken etter Jørgen Jørgenson (den yngre) i Jørn-plassen. Ragnhild døde kort tid etter denne tellingen, og datteren Ane tok over plassen. I 1900-tellingen er det hennes sønn Raffel som sitter på plassen. Seks år gamle Peter er benevnt som 'Fatttiglem', enten var gutten tatt hånd om av plassfolka, eller han gikk på legd (lite trolig hans unge alder tatt i betraktning).

  Distriknr Side Skoledistrikt Sogn Prestegjeld Merknad (sogn) Gardsnavn Overskrift
477 5 118 5te Saxhaug Inderøen ( 8de Kreds. ) Aglesplads 1
  Pers.
nr.
Hus-
holdn.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Siv.
stand
Alder Kj. Fødested Stort kveg Får Bygg Havre Potet
2795 9 1 Ragnhild Kristoffersd.   Huskone med Jord driver %Pladsen% e 76 k Inderøen 1 2 1/4 1 2
2796 10   Ane Jørgensd. hendes Datter   ug 45 k Inderøen          
2797 11   John Ols. Datterens Søn Dagarbeider ug 19 m Inderøen          
2798 12   Rafael Lorntzs. Datterens Søn   ug 14 m Inderøen          
2799 13   Peter Johanness.   Fattiglem ug 6 m Inderøen          

I dag er denne plassen kjent som 'Brenne', i gamle papirer kalles den 'Geilsveet'. Den ligger i en rydning i skogen et steinkast fra Jørn'plassen. Nikolai som rydda plassen var skomaker og betalte plassleia på 20 kroner året i kontanter. Plassen var bebodd frem til 1947 og så brukt som feriested noen år. I dag står husmannsstua til nedfalls. Plassen låg tidligere like ved almannaveien, i dag ligger den fredlig og nordvendt midt i skogen.

  Distriknr Side Skoledistrikt Sogn Prestegjeld Merknad (sogn) Gardsnavn Overskrift
481 5 118 5te Saxhaug Inderøen ( 8de Kreds. ) Gjelsveet 1
  Pers.
nr.
Hus-
holdn.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Siv.
stand
Alder Kj. Fødested Får Geit Havre Potet
2813 27 1 Nikolai Svends. Husfader Husmand med Jord og Skomager g 38 m Inderøen 4 1 1/4 3
2814 28   Ane Johannesd. hans Kone   g 45 k Inderøen        
2815 29   Ane Gurine Nikolaisd. deres Datter   ug 7 k Inderøen        

Her har vi plassen vi i dag kaller 'Små-åkran'. Det var en gammel og liten plass som ble forlatt rundt 1880. Før Andreas og Massi var det andre folk på plassen, men ingen vet når og av hvem plassen ble ryddet. Det er også ting som tyder på at det en stund var to plasser i Små-åkran, benevnt som 'Øvre' og 'Nedre'. Plasshusa sto på kvar si side av elva som i dag renner mellom fylkesveien og åkerstykket. Andreas og Massi holdt hus i den øvre (nordre) plassen, og her har hustuftene vært synlige frem til i dag. Nedre Små-åkran hadde bare et jordstykke, i dag ligger det meste av det under asfalt. Åkerkanten fulgte elva på den nordre siden og berget på den søndre. I øst er det grunn til å tro at plassjorda gikk helt inntil jorda i Jørn'plassen. Vi må gå ut fra at Nedre Små-åkran var den av de to plassene som ble forlatt først, og at jorda etter det ble drevet sammen med den øvre plassen.

  Distriknr Side Skoledistrikt Sogn Prestegjeld Merknad (sogn) Gardsnavn Overskrift
480 5 118 5te Saxhaug Inderøen ( 8de Kreds. ) Smaaageren 1
  Pers.
nr.
Hus-
holdn.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Siv.
stand
Alder Kj. Fødested Sykd. Får Geit Havre Potet
2810 24 1 Andreas Tørriss. Hfd. Husmand med Jord g 63 m Inderøen b 4 1 3/4 4
2811 25   Massi Pedersd. hans Kone   g 55 k Inderøen          
2812 26   Ane Johannesd.   Tjenestepige ug 25 k Inderøen          

Digitalarkivet: 1875-telling for 1729 Inderøen.

Alle familiene på Agle i 1875, inkludert båtbyggeren i Sandåkern, som hadde flyttet over sundet til plassen "Vikanøen" under Vikan, etter sigende for å være sin gamle mor til hjelp. I 1891 er familien på plass i Sandåkern igjen. Det er telt 22 personer på Agle i 1875. Denne tellingen er registrert på universitetet i Tromsø, og er ikke så omfattende som de øvrige tre (1801, 1865 og 1900) ved universitetet i Bergen. Imidlertid har denne databasen svært kraftige søkefunksjoner, som tillater søk på flere parametre samtidig.

I 1891 er pleiebarnet Adolf Marthin matros, men fremdeles med adresse Agle.

Navn på bosted: Agle
Antall personer registrert på bostedet: 9.

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested
Jørgen Kristian Olsen hf g Gaardbruger, Selveier 1816 Inderøens Pr. Hustads S.
Ingeboranna Pedersdatter   g Hans Kone 1812 Inderøens Pr. Hustads S.
Peter Andreas Jørgensen Kristiansen s ug Søfarende, Kyst 1845 Inderøens Pr. Hustads S.
John Peter Jørgensen Kristiansen s ug Hjelper Faderen 1847 Inderøens Pr. Hustads S.
Anthon Jørgensen Kristiansen s ug Forsørges af Faderen 1850 Inderøens Pr. Hustads S.
Oline Jørgensdatter Kristiansdatter d ug Hjelper Faderen 1843 Inderøens Pr. Hustads S.
Elise Jørgensdatter Kristiansdatter d ug Hjelper Faderen 1854 Inderøens Pr. Hustads S.
Jonetta Johannesdatter Tjenestepige ug Tjenestepige 1859 Inderøens Pr. Sakshaugs S.
Adolf Marthin Olausen Pleiebarn     1870 Inderøens Pr. Værrans S.

Navn på bosted: Aglemarken (Ellingjalet)
Antall personer registrert på bostedet: 5.

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested
Elling Jørgensen hf g Husmand med Jord Forskjilligt Dagarbeide 1828 Inderøens Pr. Hustads S.
Grethe Rasmusdatter Hans Kone g   1827 Inderøens Pr. Hustads S.
John Kristian Ellingsen s     1863 Inderøens Pr. Hustads S.
Ingeboranna Ellingsdatter d     1866 Inderøens Pr. Hustads S.
Edevard Ellingsen s     1870 Inderøens Pr. Hustads S.

Navn på bosted: Aglepladsen (Jørn'plassen)
Antall personer registrert på bostedet: 3.

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested
Anne Jørgensdatter hm ug Eier Hus. Ernerer sig ved forskjilligt Husarbeide 1820 Inderøens Pr. Hustads S.
John Peter Olsen Hendes s ug Forsørges af Moderen 1848 Inderøens Pr. Hustads S.
Raffel Lorentsen Hendes s ug Veiarbeider 1853 Inderøens Pr. Hustads S.

Navn på bosted: Jeilsvedet (Brenne)
Antall personer registrert på bostedet: 3.

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested
Nikolai Sveinsen hf g Husmand med Jord Skomageri 1829 Inderøens Pr. Hustads S.
Anne Dorthea Johannesdatter Hans Kone g   1821 Inderøens Pr. Sakshaug S.
Anne Gurine Nikolaisdatter d ug Hjelper Faderen 1859 Inderøens Pr. Hustads S.

Navn på bosted: Smaaakerne
Antall personer registrert på bostedet: 2.

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested
Andreas Tørresen hf g Husmand med Jord 1810 Inderøens Pr. Sakshaug S.
Massi Pedersdatter Hans Kone g   1811 Inderøens Pr. Sakshaug S.

Navn på bosted: Vikanøen (under Vikan )
Antall personer registrert på bostedet: 8.

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested
Johannes Pedersen hf g Husmand med Jord, Baadbygger 1821 Inderøens Pr. Hustad S.
Oline Jørgensdatter Hans Kone g   1820 Inderøens Pr. Sakshaug S.
Anne Tørresdatter Hans Moder e Forsørges av sin Søn 1782 Inderøens Pr. Sakshaug S.
Elise Johannesdatter d ug Hjelper Faderen 1855 Inderøens Pr. Hustads S.
Serine Johannesdatter d ug Hjelper Faderen 1854 Inderøens Pr. Hustads S.
Marie Augustdatter Datterdatter     1872 Inderøens Pr. Hustads S.
Johan Johannesen s ug Hjelper Faderen 1846 Inderøens Pr. Hustads S.
Anthon Johannesen s ug Forskjilligt Landsarbeide 1848 Inderøens Pr. Hustads S.

Folketelling for Inderøy kommune - 1891

Denne oppstillingen baserer seg på Inderøy Historielags utgivelse fra 1996. Nå avdøde Helge Gran sto for avskrift av personsedler og systematisering gjennom 1994 og -95. Sammeholdt med tellingene for 1875 og 1900 gir den god oversikt over den nære historien. Vi begynner på Agle. Petter Andreas døde i april året før, og fikk ikke se sitt siste barn, Petra Oline, som her er ett år. Den nye husfruen på Agle er datter av 'Tøimand' (skredder?) Johan Michelson fra Sparboen. I 1865 var Johan, hustru Elen og Anna med fire søsken bosatt på Helge-Rein Bye, Egge sogn. I 1900 har Anna stiftet ny familie med Tomas Tomassen. Ellers ser vi at Jørn Kristian holder stand, sammen med to av Petter's ugifte søsken holdt han sikkert enken i ånde. I 1900 er Anton på Hembre, og Oline er plassert i Trondheim. Edvard Erlingson er trolig sønn av husmann Elling Jørgenson i Elling-jalet. Adolf Martin som var oppført som pleiebarn i 1875 er nå blitt sjømann, men blir fremdeles regnet til familien.

9-11 Agle

Nr. Navn Fam.st. Siv.st. Yrke, kommentar Fødselsår Fødested
1 Anna Jorgina Johansdtr. Agle H e Gaardbr. selve. 1858 Egge s.
2 Eline Henriette Nilsdtr.     Tj. gjeter, barnepige 1878  
3 Margrete Berntine Henriksdtr.   ug Tj. fjøs-og husgjerning 1868 Værran
4 Ingerid Petersdtr. Agle D     1886  
5 Petra Oline Petersdtr. Agle D   juli 1890  
6 Jørund Peterson Agle Ss   (stesøn) gjeter 1880  
7 Arne Peterson Agle Ss     1882  
8 Johan Peterson Agle S   januar 1889  
9 Edvard Erlingson Agle   ug Tj. landbr. arb. 1870  
10 Jørgen Kristjan Agle H e Kårmand 1814  
11 Anton Jørgensen Agle S ug Forsørger: Kårmanden 1851  
12 Adolf Martin Olausson Tun     Log. tilh. fam. matros 1870 Værran
13 Oline Jørgensdtr. Agle D   Husgjerning 1843  

9-12 Pladsen (Jørn'plassen)

Nr. Navn Fam.st. Siv.st. Yrke, kommentar Fødselsår Fødested
1 Raffel Lornson Agle H e Husm. u. J. jægtmatros, fiskeri 1853  
2 Ingvard Raffelson Agle S     1885  
3 Anna Raffelsdtr. Agle D     1887  
4 Ane Bergitta Jørgensdtr. Agle   ug Moder, hus-og håndarb. 1820  

9-10 Sandåkeren

Nr. Navn Fam.st. Siv.st. Yrke, kommentar Fødselsår Fødested
1 Johannes Pedersen H g Husm. u. J. bådsbygger 1821  
2 Johan Peter Johanneson S ug Landbr. arbeide 1845  
3 Oline Elise Jørgensdtr. K g   1820  
4 Serina Margrete Johannesdtr. D ug Husstel, landbruksarbeide 1853  

9-13 Gjeilsve (Brenne)

Nr. Navn Fam.st. Siv.st. Yrke, kommentar Fødselsår Fødested
1 Karl Nikolai Sveinson Agle H e Husm. m. J. skomager på egen regning 1829  
2 Ane Gurine Nikolaisdtr. Agle D ug Sying og husgjerning 1859  

9-14 Vikaråa (Elling-jalet)

Nr. Navn Fam.st. Siv.st. Yrke, kommentar Fødselsår Fødested
1 Erling Jørgenson Agle H g Husm. m. J. landbr.arb. håndsager 1825  
2 Grete Rasmusdtr. Agle K g   1824  

Digitalarkivet: 1900-telling for 1729 Inderøen. [15745/6]

Her er vi ved århundreskiftet, og Jørund Agle's onkel Jon driver gården sammen med nabogården Hembre. Denne tellingen er mindre spesifikk når det gjelder avling og buskap. Legg merke til at Jørund og lillebroren Arne mangler på listen. Føderådsmann Anton Jørgenson er Jon's og da avdøde Petter Agle's lillebror.

  Pers.
liste
Herred Krets G.nr B.nr Gardsnavn Uth. Ant.
pers.
Pers.
tilst.
Pers.
hjemme-
hørende
Korn,
potet
Kre-
atur
Fjær-
kre
Bi-
kub.
Kj.-
hg.
Fr.-
hg.
729 28 Inderøen 12 186, 188 1 Agle & Hembre n 12 12 12 j j j n j j
  Hus-
hold
No
Fornavn Etternavn Kj. Bo-
satt
Familie-
stilling
Sivil-
stand
Yrke F.år Føde-
sted
Stats-
b.sk.
Tros-
samf.
4033 1 John Jørgensen m b hf g Gaardbruger Selveier 1847 t n s
4034   Ragnhild Gabrielsdtr k b hm g Gaardmandskone 1856 t n s
4035   Olava Johnsdtr k b d ug Datter 1880 t n s
4036   Ingeborg Johnsdtr k b d ug Datter 1882 t n s
4037   Anna Johnsdtr k b d ug Datter 1885 t n s
4038   Gabriel Johnsen m b s ug Søn 1888 t n s
4039   Ragna Johnsdtr k b d ug Datter 1890 t n s
4040   Jenny Johnsdtr k b d ug Datter 1893 t n s
4041   Jørgen Johnsen m b s ug Søn 1896 t n s
4042   Kristian Johnsen m b s ug Søn 1896 t n s
4043   Sivert Gundersen m b tj ug Gaardsdreng 1874 t n s
4044   Anton Jørgensen m b   g Føderaadsmand 1850 t n s

I 1900 er det folk på tre plasser på Agle. Vi begynner i Jørn'plassen hvor Raffel Lornson holder hus. Han var den eneste husmannen på Agle som kjøpte plassen, det skjedde i 1908. Senere solgte han til Samuel Eide fra Nordland, som igjen solgte til Bernt Hellan. Husa som står på plassen nå er nyoppført etter at de gamle brann ned i 1946. De gamle plasshusa var trukket litt lenger sørover mot skogkanten, og lå tett inntil det som i dag er eiendomsgrensen mellom Agle og Solheim. Raffel var fjerde generasjon som satt på plassen, Jørgen Jørgenson (den eldre) var Raffel's oldefar. Raffel døde i 1939, 86 år gammel.

  Pers.-
liste
Herred Krets G.nr B.nr Gardsnavn Mrkn. Uth. Ant.
pers.
Pers.
tilst.
Pers.
hjemme-
hørende
Korn,
potet
Kre-
atur
Fjær-
kre
Bi-
kub.
Kj.-
hg.
Fr.-
hg.
730 29 Inderøen 12 Under 186 1 Agleplads Under Agle n 4 4 3 n j n n n n
  Hus-
hold
No
Fornavn Etternavn Kj. Bo-
satt
Sedvanlig
bosted
Familie-
stilling
Sivil-
stand
Yrke F.år Føde-
sted
Stats-
b.sk.
Tros-
samf.
4045 1 Raffel Lorentsen m b   hf g Søfarende Husmand 1853 t n s
4046   Kristine Iversdtr k b   hm g Pladskone 1853 t n s
4047   Marit Olsdtr k b   el ug Gaardsarbeiderske 1828 t n s
4048   Marie Nikolaesdtr k mt Gran Inderøen Broderdatter   Datter 1895 t n s

Her er vi tilbake i Sandåkeren, og det er fremdeles Johannes Person som bor der. Han er nå 78 år gammel, og skal leve i enda ti år. Hans datter Elise fortsetter å bo på plassen frem til sin død i 1946.

  Pers.
liste
Herred Krets G.nr B.nr Gardsnavn Merknad Uth. Ant.
pers.
Pers.
tilst.
Pers.
hjemme-
hørende
Korn,
potet
Kre-
atur
Fjær-
kre
Bi-
kuber
Kj.-
hage
Fr.-
hage
727 26 Inderøen 12 Under 186 1 Sandakeren Under Agle n 5 5 5 j j j n n n
  Hus-
hold
No
Fornavn Etternavn Kj. Bo-
satt
Familie-
stilling
Siv.-
stand
Yrke F.år Føde-
sted
Stats-
b.skap
Tros-
samf.
Sykdom
4024 1 Johannes Pedersen m b hf e Husmand & Baadbygger 1822 t n s  
4025   Serine Johannesdtr k b d ug Datter 1853 t n s  
4026   Elise Johannesdtr k b d ug Datter 1855 t n s  
4027   Johan Johannessen m b s ug Søn 1849 t n s Aandsvag fra Fødselen
4028   Amanda Sivertsdtr k b d ug Datterdatter 1900 5/1 t n s  

Tilslutt ender vi opp hos skomakeren i Brenne, som nå er rundet 70 år. Etter Nikolai sat datteren (Ane) Gurine på plassen frem til sin død. I dag blir plassjorda brukt til krøtter-beite.

  Pers.
liste
Herred Krets G.nr B.nr Gardsnavn Mrkn. Uth. Ant.
pers.
Pers.
tilst.
Pers.
hjemme-
hørende
Korn,
potet
Kre-
atur
Fjær-
kre
Bi-
kub.
Kj.-
hg.
Fr.-
hg.
731 30 Inderøen 12 Under 186 1 Agleplads Under Agle n 3 2 3 j j j n n n
  Hus-
hold
No
Fornavn Etternavn Kj. Bo-
satt
Midl.
bosted
Familie-
stilling
Sivil-
stand
Yrke F.år Føde-
sted
Stats-
b.sk.
Tros-
samf.
4049 1 Nikolai Svendsen m b   hf e Husmand & Skomager 1829 t n s
4050   Gurine Nikolaisdtr k b   d ug Datter 1859 t n s
4051   Anna Andreasdtr k f Trondhjem el ug Arbeiderske 1870 t n s


Her stopper vi opp ved Anna Jørgina's nye familie. Johan Petterson lever ennå, og Anna har gitt sin nye ektemann to barn.

  Pers.
liste
Herred Krets Gardsnavn Merknad Uthus Ant.
personer
Pers.
tilstede
Pers.
hj.hørende
Korn,
potet
Kreatur Fjærkre Bikuber Kjøkken-
hage
Frukt-
hage
709 8 Inderøen 12 Kastet Står ikke Gaards og Brugsnavn n 5 4 5 j j j n n n
  Hus-
hold-
No
Fornavn Etternavn Kj. Bosatt Midlertidig
bosted
Familie-
stilling
Sivil-
stand
Yrke F.år Fødested Statsb.
skap
Tros-
samf.
3918 1 Tomas Tomassen m f Stenkjær hf g Gaardbr. & Jægteier Selveier 1872 Stenkjær n s
3919   Anna  Johansdtr  k b   hm g Gaardmandskone 1858 Stod n s
3920   Johan  Petersen  m b   s ug Søn 1889 t n s
3921   Trygve Tomassen m b   s ug Søn 1894 t n s
3922   Peter Laurit Tomassen m b   s ug Søn 1898 t n s

Digitalarkivet: 1900-telling for 1601 Trondheim. [53931/210]

Så skal vi til Trondhjem en tur, først stopper vi opp i Kongens gt.16. Der finner vi tjenestepiken Anna Agle, som viser seg å være identisk med Anna Andreasdtr. som også ble registrert i Brenne. Hvem denne Anna er, og hvilken tilknytning hun hadde til plassen, er uvisst.

  By Hus-
liste
K.nr. Gatenavn Matr.
nr.
Våningshus Sidebygning U.beb. Etg. Beboelse/verksted
370 Trondheim 15 13 Kongens Gade 16 Forretningslokale og Forsamlingslokale Vagtmesterbolig. Stald. Læseværelse og div. Udhus n 2 Afholdskafee. Auktionslokale og Forsamlingslokale = 5
  Hus-
hold
No
Fornavn Etternavn Kj. Bo-
satt
Familie-
stilling
Sivil-
stand
Yrke F.år Føde
sted
Stats-
borger-
skap
Tros-
samf.
4978 1 Marie Jensen k b Opvartningsjomfru ug i Tjeneste hos Fru Lorine Haakonsen Afholdskafeen Bikuben 1877 Nærø i Namdalen n s
4979   Randi Rødde k b Tj e i Tjeneste hos Fru Lorine Haakonsen Afholdskafeen Bikuben 1850 Melhus n s
4980   Anna Agle k b tj ug i Tjeneste hos Fru Lorine Haakonsen Afholdskafeen Bikuben 1870 Sakshaug, Inderøen n s
4981   Edvarda Niddeng k b el ug Medhjelperske ved Barneasyl 1877 t n s
4982   Peder Gundersen m b hf g Skomagermester og Vagtmester 1833 Tingvold Nordmøre n s
4983   Kristine Gundersen k b hm g   1836 Gusdal Guldbrandsd. n s
4984   Edvard Gundersen m b Søn ug Kolportør i Boghandel 1885 t n s

Så skal vi til Rosenborgsgt.7 hvor vi først finner Oline Agle. Hun er Jørund Agle's tante, dvs. søster av Petter Andreas og Jon. Deretter finner vi Oline Frengen, som er gift med gårdeier Jens Frengen. Oline Frengen er født på Andset i 1815, og er trolig søster til Jørund Agle's farmor Ingeborg-Anna Persdtr. Andset som ble født i 1812. Så finner vi Jørund og Arne, som begge arbeider på TMV ved århundreskiftet. På telledagen er Arne innlagt på sykehus, uvisst av hvilken årsak. Et par år senere skulle han emigrere til USA. Jørund skulle flakke litt frem og tilbake noen år, for han slo seg ned på Agle i 1914.

  By Hus-
liste
K.nr. Gatenavn Matr.
nr.
Våningshus Sidebygning U.beb. Etg. Beboelse
2151 Trondheim 27 69 Rosenborg Gade 7 almindeligt Vaaningshus Baggard n II 4
  Hus-
hold
No
Fornavn Etternavn Kj. Bo-
satt
Midl. bosted Familie-
stilling
Sivil-
stand
Yrke F.år Føde-
sted
Stats-
b.sk.
Tros-
samf.
30496 1 Steffen Olaus Haarberg m b   hf g Sparebankkasserer 1851 Rissen n s
30497   Olaug Kaspara Haarberg k b   hm g hustru 1856 Inderøen n s
30498   Sofus Kristian Haarberg m b   s ug Postelev 1883 t n s
30499   Sofie Emelie Haarberg k b   d ug datter 1885 t n s
30500   Aslaug Bergithe Haarberg k b   d ug datter 1893 t n s
30501   Thyra Marie Haarberg k b   d ug datter 1895 t n s
30502   Olaf Trygvason Haarberg m b   s ug søn 1897 t n s
30503   Oline Agle k b   tj ug Husgjerning 1843 Inderøen n s
30504 1 Peter Andreas Dahl m b   hf ug Maskinkonstruktør 1848 t n s
30505   Kaja Mathilde Watthen k b   hm e Husbestyrerinde 1860 t n s
30506   Kaja Watthen k b   d ug datter 1889 Chicago n s
30507   Hanna Johansen k b   tj ug Husbestyrerinde 1856 Kristiansund n s
30508 1 Peter Andreas Wiig m b   hf g Skomager 1832 t n s
30509   Ingeborg Dorothea Wiig k b   hm g hustru 1833 Levanger n s
30510 1 Jens Frengen m b   hf g fhv lærer & Kirkes, pensionist og - gårdeier 1826 Bjugn præstgj Skjørn sogn n s
30511   Oline Frengen f. Andseth k b   hm g hustru 1815 Inderøen præstgj Sakshaug sogn n s
30512   Jørund Petersen Agle m b   el ug Fabrikarbeider mk verksted 1880 Inderøen Halstad n s
30513   Arne Petersen Agle m f Elisabet Hospital Thjem el ug Fabrikarbeider mk verksted 1882 Inderøen Halstad n s

The Linux counter Tilrettelagt for internett av
Jan Olav Agle
jan.olav@agle.no
Oppdatert mars 2006
The Gimp Quanta web-editor