Inderøens Jordebok - Schielffuen Tinglaug. Agle på Inderøy - Hovedsiden.

Disse utklippene er basert på Statsarkivets utgivelse fra 1983, og omfatter side 1061 og sidene 1250 - 1261, samt utdrag fra side 1249 og 1262 i orginalen, samt en redigert utgave av forordet.

Med unntak av den utgamle leidangskatten, var skattene i Norge opprinnelig personskatter. Hver bruker ble lignet med like store beløp. En sterk økning i skattebyrden fra 1640-åra gjorde behovet for en skattereform akutt, og allerede fra 1647 kom en fram til en jordskatt, der skattegrunnlaget ble landskylda på gårdene. Landskylda var egentlig den årlige leieavgifta en leilending måtte svare til jorddrotten og var blitt stabilisert i senmiddelalderen/begynnelsen av nyere tid. Den ga derfor ikke noe fullgodt bilde av gårdenes yteevne nå i midten av 1600-tallet. En fortsatt reform av skatteutligningen var derfor nødvendig. I 1661 nedsatte kongen en landkommisjon med det mandat å gjennomføre en registrering av all jordeiendom i Norge: "at forfatte os en fuldkommen riktig Jordebog" med opplysninger om hva gården "skylder, hva den besidde og bruger, hvor mange Lods-eiere derudi ere, og hvo der følge eller raade Bygselen".

Første kolonne forteller hvem som rådde for bygselen og har opplysninger om pantsettinger.

Hovedfeltet gir gårdsnavn, navn på bruker og spesifisering av den enkelte eiers part i gården. Her er det dessuten opplysninger om ytelser av kverner, sager, engslett, husmenn, osv. Disse ytelsene er sammen med den ordinære skatten av gården ført i kolonnen lengst til høyre.

Tredje kolonne viser samlet skyld for gården. For å få konsekvens er f.eks. 1 1/2 spann ført som 1-1-12: 1 spann 1 øre 12 marklag. Samlet skyld er ført på samme linje som gårdsnavnet.

Skatten av gården er også ført på samme linje som gårdsnavnet, i kolonnen lengst til høyre. I denne rubrikken er også ført de ytelser som er nevnt i hovedfeltet. Her er det også standardisert oppstilling, f. eks. er 1 1/2 Rdr er skrevet 1-2-00 : 1 riksdaler 2 ort 0 skilling.


Inderøens Jordebok

Rigtig och fuldkommen Jordboeg Offuer Alt huis hans Ko: Ma: Sampt Kiercherne, Præsterne och geistligheden, Sampt Addel, Oddell och PandteMend, Eyer, Nyder och Følger, Wdj Jnderøens Fougderj, Saaledes Tagen Wdj de goede H: Commissariers Egen præsens Epter alffmuens, Saa och En huer Tillstede Verrende Loedtz Eyere, der foruden Wddraget och Conferrerit. Jmoed alle Jordebøeger, Kongl: geistlige och Werdtzlige, indtet Wndertagen eller Wdelat i nogen maader, som ieg Will Suaare till om anderledis Befindis, Desligeste Loffuer ieg strax Wed min hiemkonist, at Lade paa Nye Reenschriffue och forferdige, En Rigtig gienpart aff denne Jordeboeg, och den aff Prousten, Præsterne, schriffueren och de Tolff mend som hoes Warre der den bleff forfatted, aff den: och mig Wnderschreffuen och forseiglet, straxens inden Maanedtz tid, eller førre, omb Mueligt, paa Trundhiembssgrd: Lade Jndleffuere at Eptersende till Christiania,

Ex Trundhiem den 20 Junj 1661
(L.S.) Lauge Hannssen
Eghennd:

      Schielffuen Tinglaug            
 
A g l e, Peder 1-2-00 5-0-00
Bache C bøx : Till Bache Closter 5 øre
 
V i g e n, Tommes 0-1-18 1-3-00
Pastor Saxoe bøxssell Saxoe K: presteb 1/2 sp. 6 mkl.
 
H e m r e, Jffuer och Hafftor 2-0-12 6-2-00
Pastor Saxoe bøx: Till Hr Peder Bredall 2 sp. Noch huortill ingen
Eyermand endnu er beuist 1/2 øre
Huussmand Christopher 0-2-00
 
A a l b e r g, Oelle och Anders 2-1-12 7-2-00
Capel: Vor Fru K bøx Till Vor Fru K: presteb 2 sp.
Bache Closter 1/2 sp
En Salt Kiedell 0-2-00
Jtt quernsted 0-0-12
Huussmand Oelle Anderssen 0-2-00
 
G r ø n n e s b y e, Tommes och Marete 2-0-12 6-2-00
Hospital bx Till Hospitall 4 øre
Bache Closter 2 1/2 øre
Huussmand Oele Arenssn 0-2-00
 
G r ø n n e s b y e, Oelle Amundssn och Biøern 2-0-00 6-0-00
Kongen bøx. Till Ko: Ma: 2 sp.
 
G r ø n n e s b y e, Amund 2-1-04 7-0-16
Hudstad K bx Till Hudstad Kierche 5 øre
Till Ko: Ma: 1/2 sp. 4 mkl.
Reens Closter 1/2 øre
aff en Salt Kiedell 0-2-00
 
S t o e r n e s, Erich 1-1-00 4-0-00
Bache C bx Till Bache Closter 1 sp.
Hudstad Kierche 1 øre
 
S k e l u o g, Jngebret 1-1-00 4-0-00
Kongen bx: Till Ko: Ma: 4 øre
aff en Salt Kiedell 0-2-00
 
G a n g s t a d, Roeland och Oelle 3-1-12 10-2-00
Pastor Saxo bøx Till Hr Peder Bredall 3 1/2 sp.
aff Thoe quernsteder 0-0-12
 
H u u d s t a d, Jngebret 3-0-00 9-0-00
Reens C bøx: Till Reens Closter 3 sp.
 
H u u d s t a d, Oelle 1-2-00 5-0-00
Ko: Ma: bx: Till Ko: Ma: 5 øre
 
H u u d s t a d, Erich 1-0-00 3-0-00
Kongen bx Till Ko: Ma: 1 sp
 
K r o g s h u u s, Gunder 1-2-00 5-0-00
Huudstad K bx Till Hudstad K 5 øre
aff Jtt quernsted 0-0-06
 
B i e r k e n, Aage 4-1-08 13-1-08
Kongen bx Till KO: Ma: 4 sp. 1 øre
Hudstad Kierche 8 mkl
Huussmand Oele Otterssn 0-2-00
 
L i l l e  B i e r k e n, Elleff 2-0-00 6-0-00
Joen Giørffss arffr bøx. Bundegoedtz 2 sp.
 
G i ø r f f, Oelle 6-0-00 18-0-00
Eyer selff 1 sp. 2 1/2 øre Bundegoedtz 6 sp.
Eyer selff med sine Sødschinde
hans Sødschinde 4 sp. 1/2 øre
 
F l a c h e n b e r g, Oelle 1-1-12 4-2-00
Byger self till Borg: Jens Friis 18 mkl
Eyer selff 1 sp. 18 mkl
 
S c h i e l f f u e n, Tore
Kongen bx: Till Ko: Ma: 1 sp. 2-0-00 6-0-00
Hospitall 1 sp.
 
S c h i e l f f u e n, Laurss 2-1-00 7-0-00
Kongen bx Till Ko: Ma: 4 øre
Saxoe presteboell 1 sp.
 
H e i g s t a d, Joen och Oelle 2-0-08 6-1-08
Kongen bx Till Ko: Ma: 2 sp
Hudstad Kierche 8 mkl.
 
B e r g, Oelle Jørstennssen 1-1-12 4-2-00
Borg: Jens Friis bøx. Borg: Jens Friisses Kiøbeg 1 1/2 sp.
 
B e r g, Oele Oelessen 1-1-12 4-2-00
Borg: Jens Friis bøx Borg: Jens Friis 1 sp.
Jøesten Trannes odell 1/2 sp.
 
M a n o m, Torsten 1-0-12 3-2-00
Kongen bx Till Ko: Ma: 2 øre
Hr Peder Bredall 1 øre Prestb
Reens Closter 1/2 øre
Huussmand 0-2-00
 
E r s s a a s s, Laurss 0-2-12 2-2-00
Hr Peder bx: Till Her Per Bredall 2 2/1 øre Prestb
 
H i e l d e, Oele Michelssn 0-1-15 1-2-12
Carsper Mageschifft och Archid: præb: 1/2 sp. 3 mkl
Følger nu Archid præ aff Jtt quernsted 0-0-06
 
H i e l d e, Siffuer 1-0-00 3-0-00
Kongen bx Till Ko: Ma: 1/2 sp.
Bundegoedtz 1/2 sp.
 
H i e l d e, Anders och Oele Erichsen 1-1-12 4-2-00
Byger self Eyer selff 1 1/2 sp.
aff Lille Hielde leding 0-0-16
 
K I e f f s t a d, Barug 2-1-12 7-2-00
Bunden bx: Birgete Foelens odell 1 1/2 sp
 
K l e f f s t a d, Knud 1-0-00 3-0-00
Byger selff Odell till Morten Aas 1 øre
odell till Otter Aas 1/2 øre
Eyer selff 1/2 sp.
 
A a s s, Otter 0-0-12 0-2-00
Byger self Eyer selff 1/2 øre
 
B a r t n e s, Christopher och Enchen 2-2-00 8-0-00
Capel: Vor Fru Kierche bx: Till Vor Fru K: presteb 2 sp.
Bache Closter 2 øre
 
B a r t n e s, Laurss 1-1-00 4-0-00
Kongen bx: Till Ko: Ma: 4 øre
 
B a r t n e s, Oelle Anderssn 2-0-00 6-0-00
Till Ko: Ma: 2 øre
Bache C bøx Bache Closter 4 øre
Huussmand Joen Kipper 0-2-00
 
H o e l l, Joen 1-2-00 5-0-00
Kongen bx Till Ko: Ma: 1 sp.
Hudstad Kierche 1 øre
Hr Per Bredall 1 øre
 
B r a g s t a d, Nielss och Christen 6-0-00 18-0-00
den halffue deell bessiddes aff
Capel: Hr Christen
Kongen bx Till Ko: Ma: 6 sp
Huussmand Anders Schoemager 0-2-00

The Linux counter Tilrettelagt for internett av
Jan Olav Agle
agle@start.no
Oppdatert mars 2006
The Gimp Quanta web-editor